Personalizace  léčby časného karcinomu prsu pacientům na míru

Ženy s rakovinou prsu mají  šanci vyhnout se obávané chemoterapii díky genomovému  testování testem MammaPrint®, který dokáže předpovědět míru rizika návratu onemocnění a dát tak onkologům možnost zvolit pro pacientky vhodnou a co nejméně zatěžující léčbu.

Genomové testování je jednou z nejnovějších analytických metod v oboru onkologie. Lékaři jejím prostřednictvím získávají další důležitá data, podle kterých mohou přesněji rozhodovat o následné léčbě pacientek s rakovinou prsu. Dosud  se lékaři museli spoléhat zejména na klinické  a patologické faktory, jako jsou věk pacienta, velikost tumoru, rychlost množení buněk, status hormonálních receptorů nebo zasažení lymfatických uzlin. Vždy se ale jednalo o hrubé informace. Díky genomovým testům mají  k dispozici mnohem přesnější data, a mohou proto část pacientek ušetřit agresivní onkologické léčby, která mívá negativní dopady na zdraví i jejich psychiku. Ušetřit nemocné všech akutních i chronických nežádoucích účinků chemoterapie má pro individuální pacienty opravdu zásadní přínos.

Díky genomovému testování mohou lékaři pacientkám zodpovědět i ty nejsložitější otázky, např.: „Jaká je pravděpodobnost, že se rakovina vrátí?“ a „Je v mém případě chemoterapie prospěšná?“  nebo „Je možné omezit rozsah léčby, aniž by se zvýšilo riziko pozdější rekurence (návratu nemoci)“?

Až polovina pacientek se může vyhnout chemoterapii

Genomový test MammaPrint analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených                            s návratem karcinomu prsu a dělí pacientky do skupin s nízkým, a naopak vysokým rizikem vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. Pacientky v nízkorizikové skupině se mohou vyhnout zajišťovací léčbě v podobě chemoterapie a pravděpodobně budou léčeny pouze hormonální (endokrinní) terapií. Pokud test ukáže vysoké riziko, je to pro lékaře jasný důkaz, že je chemoterapie nevyhnutelná. Test pomáhá identifikovat také pacientky s ultranízkým rizikem, u kterých je možné vyhnout se jak chemoterapii, tak i bezpečně redukovat hormonální léčbu. Ve všech případech je ale nejdůležitější to, že mají lékaři a pacientky jistotu informovaného rozhodování o jejich další léčbě.

„O vhodnosti indikace testu rozhoduje onkolog v rámci multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a se souhlasem pacientky. K testování se používá tkáň odebraná při biopsii nebo při operaci, pokud už ji pacientka absolvovala.

Základní informace o testu MammaPrint®:

Genomický test MammaPrint  analyzuje aktivitu 70 genů nádoru prsu a na základě zjištěných hodnot určuje přesný molekulární podtyp nádoru a stanovuje riziko rekurence (návratu) onemocnění a současně i přínos chemoterapie pro snížení tohoto rizika. Studie MINDACT prokázala, že 46 % pacientek s nemetastatickým hormonálně dependentním a HER-2 negativním karcinomem prsu, u kterých bylo na základě běžných klinických a histopatologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, genomický test MammaPrint překlasifikoval na nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.  MammaPrint® navíc dobře funguje i u pacientek s pozitivními axilárními uzlinami (N1 dle TNM), což je situace mnohem komplikovanější pro správné stanovení postupu léčby. I v tomto případě dosahuje test úrovně evidence na stupni 1A.( nejvyšší úroveň)

MammaPrint® je dále schopen identifikovat pacientky s ultra nízkým rizikem rekurence onemocnění. Jedná se o pacientky s indexem testu MammaPrint > 0,355. Jejich prognóza je velmi dobrá, a to i v případě omezeného nebo žádného podávání hormonální léčby, kdy 94 % z nich dosahuje 20 letého přežití bez návratu onemocnění.  Tyto nádory, kterých může být až 12 %, jsou zřejmě nízce agresivní (indolentní), což nelze zjisti pomocí běžných klinických nebo histopatologických faktorů. Nabízí se u nich možnost kratšího podávání hormonoterapie nebo její bezpečné optimalizace v případě výskytu závažných nežádoucích účinků léčby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *